Regulamin Sklepu

§1 Regulamin sklepu internetowego    www.karniszowe.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Lech Janas Firma „Graf-Fot” z siedzibą Radomsku za pośrednictwem sklepu internetowego karniszowe.pl

§2 Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 4. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 5. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 6. Hasło – ciąg co najmniej ośmiu znaków literowych, cyfrowych i specjalnych znany wyłącznie Kupującemu, służący łącznie z loginem do uwierzytelniania Kupującego.
 7. Klient –  konsument lub przedsiębiorca składający w Sklepie zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
 8. Konsument – oznacza osobę fizyczną, która zawiera Umowę sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Login – adres e-mail Kupującego.
 12. Magazyn sklepu – magazyn sklepu w którym mogą Klienci osobiście odbierać zamówione produkty znajduje się pod adresem Fabryka Designu Reymonta 48/5 97-500 Radomsko
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 15. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 16. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta z wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 17. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 18. Sieć internetowa – publiczna sieć telekomunikacyjna w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014, Poz. 243 ze zm.).
 19. Sklep internetowy – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie karniszowe.pl
 20. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lech Janas Firma Graf-Fot, ul .Reymonta 48 /5 97-500 Radomsko, e-mail: [email protected] tel.502304870, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7721018927, REGON 590049578 będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego ” karniszowe.pl „
 21. Umowa sprzedaży – umowa cywilnoprawna zawierana na odległość pomiędzy Sklepem Internetowym a Kupującym za pośrednictwem strony internetowej „www.karniszowe.pl” w wyniku której dochodzi do przeniesienia własności towarów na Kupującego z jednoczesnym obowiązkiem dokonania przez Kupującego zapłaty na rzecz Sklepu.
 22. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., Poz. 1422).
 23. Ustawa o Prawach Konsumenta  – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.)
 24. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§3 Rodzaje i zakres oraz warunki świadczenia usług

 1. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów towarów za pośrednictwem strony internetowej: „karniszowe.pl ” .
 2. Sklep umożliwia rejestrację Kupującego, składanie zamówień przez Kupującego, wybór formy płatności oraz dokonanie płatności poprzez przekierowanie Kupującego na stronę operatora systemu płatności elektronicznej.
 3. Świadczenie usług, o których mowa powyżej odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sieci internetowej.

§4 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym i zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualny Login i Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści poprzez zaznaczenie pola w formularzu.
 5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta przez Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej – usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 8. Sklep ma prawo wypowiedzieć umowę na korzystanie z konta przez Kupującego oraz zablokować dostęp do konta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień regulaminu lub przepisów prawa.
 9. Kupujący może w każdej chwili żądać usunięcia jego konta.

§5 Zasady składania zamówienia i dokonywania zakupów

 1. Kupujący dokonuje zakupów w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej „karniszowe.pl”.
 2. Na stronie internetowej Sklepu prezentowany jest aktualny katalog towarów z podaniem ich cen netto oraz brutto, wyrażonych w złotych (PLN).
 3. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 4. Sklep ma prawo do zmiany cen i informacji zamieszczonych na stronie internetowej bez uprzedniego poinformowania o tym Kupującego. Zmiany nie mają zastosowania do potwierdzonych przez Sklep zamówień będących w trakcie realizacji.
 5. Opublikowany na stronie Sklepu asortyment, ceny i inne informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
 6. Kupujący dokonuje zakupów w Sklepie za pomocą założonego konta albo bez konieczności rejestracji.
 7. W przypadku zakupów za pośrednictwem konta, Kupujący w pierwszej kolejności wypełnia formularz rejestracyjny.
 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za poprawność danych wpisanych do formularza.
 9. W razie zmiany danych Kupującego podanych podczas rejestracji, Kupujący przed złożeniem kolejnego zamówienia powinien je zaktualizować.
 10. W przypadku składania zamówienia przez Przedsiębiorcę, konieczne jest wskazanie firmy przedsiębiorcy oraz NIPu.
 11. W celu złożenia zamówienia Kupujący każdorazowo wybiera towary znajdujące się w asortymencie Sklepu poprzez wpisanie ich ilości i kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Koszyk jest narzędziem umożliwiającym Kupującemu kompletowanie towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
 12. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu Kupujący zostaje przekierowany do Formularza służącego do składania zamówień w Sklepie. Kupujący wskazuje sposób dostawy, a także formę płatności.
 13. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep jego danych osobowych w celu realizacji umowy oraz potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego warunki.
 14. Konsument poprzez zaakceptowanie regulaminu potwierdza, iż został poinformowany o możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży stosownie do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. Poz. 827).
 15. Kupujący składa zamówienie poprzez kliknięcie przycisku: „Kupuję”.
 16. Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 17. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sklep.
 18. Po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep nie jest możliwa zmiana zamówienia.

§6 Realizacja zamówień

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.
 2. Sklep przyjmuje Zamówienia Kupującego całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się najpóźniej w następnym dniu roboczym.
 4. Sprzedaż jest dokumentowana paragonem lub fakturą.
 5. W przypadku faktury, Kupujący wyraża zgodę na jej wystawienie przez Sklep bez podpisu Kupującego.
 6. Termin realizacji Zamówienia rozumiany jako przekazanie zamówienia firmie kurierskiej, w przypadku towarów znajdujących się na magazynie – trwa nie dłużej niż 4 dni roboczych. W większości przypadków zamówienia są realizowane od 2 do 3 dni roboczych po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem, że nie jest wskazany inny termin wysyłki.
 7. O wysyłce Produktu lub jego gotowości do odbioru osobistego w Magazynie Sklepu Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 8. W przypadku braku produktu na stanie informujemy Państwa telefonicznie lub mailowo o zaistniałej sytuacji celem wyboru rozwiązania, czy oczekują Państwo na produkt czy dokonujemy zwrotu środków lub zmianę zamówienia.
 9. Kupujący po otrzymaniu zamówienia ma obowiązek sprawdzić w obecności kuriera zawartość przesyłki oraz jej stan nawet mimo braku uszkodzeń zewnętrznych opakowania. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub niezgodności towaru z zamówieniem konieczne jest sporządzenie Protokołu szkody w obecności kuriera W TYM SAMYM DNIU w którym przesyłka trafiła do Państwa. Gdyby nie było możliwości sporządzenia protokołu przy kurierze należy wypełnić elektroniczny Protokół Szkody pod adresem : https://protokol.dpd.com.pl/ W TYM SAMYM DNIU w którym została przesyłka dostarczona do Państwa.
 10. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna i jej koszty ponosi Kupujący, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie ) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, po dodaniu produktu do koszyka.
 12. Produkty znajdujące się w naszym sklepie wychodzą z różnych magazynów i od różnych producentów. Koszt transportu uzależniony jest od ilości producentów od których wybraliśmy towar. Koszty te się sumują. .
 13. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze zgodą na wysłanie faktury drogą elektroniczną.

§7 Formy płatności

 1. W Sklepie dokonuje się płatności wyłącznie w złotych (PLN).
 2. W przypadku wyboru płatności : przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 3. Kupujący dokonuje płatności po otrzymaniu od Sklepu potwierdzenia zamówienia.
 4. Składając zamówienie Kupujący wybiera formę płatności spośród wymienionych:
  a. przelewem za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej Przelewy24. Szczegóły dotyczące płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 dostępne są na stronie internetowej operatora serwisu pod adresem „http://www.przelewy24.pl”. Strona internetowa Sklepu przekierowuje Kupującego na stronę operatora serwisu płatności elektronicznej w celu dokonania płatności; operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068
  b. przelewem na rachunek bankowy Sklepu o numerze 77 1240 3132 1111 0010 7515 2722 . Kupujący zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu numer zamówienia. Wpłaty należy dokonać w terminie 24 godzin od otrzymania potwierdzenia zamówienia. Sklep dokonuje wysyłki zamówionego towaru dopiero po zaksięgowaniu środków pieniężnych na jego rachunku;
 5. Kupujący nie może łączyć różnych form płatności w przypadku tego samego zamówienia.

§8 Oferowane metody dostawy

 1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  a. Przesyłka kurierska DPD
  b. Paczkomaty Inpost
  c. Odbiór osobisty w siedzibie firmy po uprzednim opłaceniu zamówienia.

§9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów różnych producentów, które są dostarczane osobno, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy każdego Produktu, rzeczy lub partii.
 4. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: Lech Janas Fabryka Designu ul. Reymonta 48 Box 5 97-500 Radomsko  lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: [email protected]. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: FORMULARZ ZWROTU.
 5. Przed dokonaniem zwrotu prosimy o kontakt z naszą firmą w celu ustalenia miejsca doręczenia oraz opisu przesyłki. Wysyłki realizowane są z różnych magazynów.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zwracany produkt nie może nosić śladów używania, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty lub jego wartość zostanie pomniejszona.
 7. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  b. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Zwroty Produktu odesłane na koszt Sklepu lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
  c. W przypadku odstąpienia od Umowy Konsument ma obowiązek zwrócić towar własnym transportem wraz z dowodem zakupu w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy pod wskazany przez Sklep adres . W celu ustalenia adresu zwrotu prosimy o kontakt ze Sklepem.
  d. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi , nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta zwrotu towaru wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem kosztów wynikających z kosztami zwrotu Produktu.
  e. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  f. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  g. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. h .Listwy stanowią przesyłkę dłużycową (ponadgabarytową) co może stanowić wysoki koszt transportu zwrotu.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  b. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
  c. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§10 Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie usług elektronicznych

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Reklamację należy złożyć na piśmie w siedzibie Sklepu lub przesłać listem poleconym na adres Sklepu, w terminie 3 dni od dnia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  a. Wskazanie danych osoby składającej reklamację,
  b. Określenie przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem,
 4. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni od dnia jej złożenia.
 5. Udzielenie odpowiedzi na reklamację kończy tryb postępowania reklamacyjnego.

§11 Zakres odpowiedzialności Sklepu

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz za przechowywanie danych wprowadzanych do aplikacji przez Kupującego w rozumieniu art. 12 i 13 ustawy.
 2. Sklep nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych mu danych i nie ponosi odpowiedzialności za bezprawny charakter danych lub związanej z nimi działalności w rozumieniu art. 14 ustawy.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania ze strony internetowej Sklepu, w szczególności spowodowane działaniem szkodliwego oprogramowania na komputerze Kupującego, nieprawidłowym użyciem innych aplikacji Kupującego oraz działaniem czynników zewnętrznych.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do strony internetowej Sklepu spowodowane awarią systemu komputerowego lub wskutek siły wyższej
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w dostępie do strony internetowej Sklepu wynikających z przyczyn technicznych.
 6. Sklep ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wyłącznie w przypadkach, gdy wynikają one z winy Sklepu.

§12 Odpowiedzialność Kupującego w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Zabronione jest zamieszczanie przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym:
  a. danych osobowych osób trzecich;
  b. danych osobowych nieprawdziwych lub nieaktualnych;
  c. danych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub uznanych powszechnie za niemoralne;
  d. danych wzywających do nienawiści na tle rasowym, etnicznym lub wyznaniowym albo do dyskryminacji;
  e. danych propagujących przemoc;
  f. danych naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich;
  g. danych sprzecznych z przeznaczeniem Sklepu;
  h. danych nabytych w sposób niezgodny z prawem.
 2. Zabronione są ponadto:
  a. uzyskanie lub próba uzyskania nielegalnego dostępu do strony internetowej Sklepu lub serwera, na którym zainstalowana jest aplikacja Sklepu, a także próba zakłócenia korzystania z zasobów Sklepu;
  b. popełnianie przy pomocy strony internetowej Sklepu czynów zabronionych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;
  c. używanie wszelkich urządzeń i programów komputerowych, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie strony internetowej Sklepu.
 3. W przypadku wykrycia naruszeń, o których mowa w ust. 1 i 2 Sklepowi przysługuje prawo natychmiastowego zablokowania dostępu do strony internetowej Sklepu, a także niezwłocznego rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z winy Kupującego.

§13 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty bez wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić listownie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Po stwierdzeniu wady Konsument powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem w celu ustalenia miejsca odesłania wadliwego Produktu wraz z dowodem zakupu oraz informacją o danych Konsumenta, jego adresie, szczegółowym opisie wady wraz z datą jej stwierdzenia.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany Produktu Sklep zwróci Konsumentowi równowartość.
 6. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z powodu wady towaru, gdy wada ta jest nieistotna w rozumieniu art. 560 ¤ 4 Kodeksu cywilnego.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument
  – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres ustalony ze Sklepem.

§14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http:// www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. przelewem za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej Przelewy24. Szczegóły dotyczące płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 dostępne są na stronie internetowej operatora serwisu pod adresem „http://www.przelewy24.pl/”. Strona internetowa Sklepu przekierowuje Kupującego na stronę operatora serwisu płatności elektronicznej w celu dokonania płatności; operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP7792369887, Regon 301345068
  b. przelewem na rachunek bankowy Sklepu o numerze Kupujący zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu numer zamówienia. Wpłaty należy dokonać w terminie 24 godzin od otrzymania potwierdzenia zamówienia. Sklep dokonuje wysyłki zamówionego towaru dopiero po zaksięgowaniu środków pieniężnych na jego rachunku;
  c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

§15 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca Lech Janas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Lech Janas Firma „Graf-fot”.
 2. Przed złożeniem zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep jego danych osobowych wprowadzonych do formularza rejestracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., Poz. 1182 ze zm.).
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§16 Polityka wykorzystywania plików cookies

 1. Pliki cookies stosowane przez stronę internetową Sklepu nie przechowują żadnych danych osobowych Kupującego.
 2. Strona internetowa Sklepu nie zapisuje w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Podmiotem zamieszczającym w komputerze Kupującego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sklep.
 4. Sklep wykorzystuje również statystyki odwiedzin Google Analitycs, służące do monitorowania odwiedzin strony internetowej Sklepu. Aplikacja Google Analitycs zapisuje własne pliki cookies.
 5. Pliki cookies są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  a. tworzenia statystyk korzystania ze strony internetowej Sklepu, celem optymalizacji struktury i zawartości strony;
  b. utrzymania sesji Kupującego, w celu braku konieczności logowania do konta po zmianie przeglądanej podstrony;
  c. dostosowania zawartości oraz ustawień aplikacji do preferencji Kupującego;
  d. usprawnienia funkcjonowania aplikacji poprzez rejestrację pojawiających się błędów.
 6. W ramach aplikacji stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, przechowywane w komputerze Kupującego do czasu wylogowania z konta. Pliki cookies „stałe” przechowywane są w komputerze Kupującego przez okres wskazany w parametrach tych plików albo do chwili ich usunięcia.
 7. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania w komputerze oraz unikalny numer.
 8. Kupujący może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w przeglądarce internetowej, w szczególności zrezygnować z zapisywania plików cookies w komputerze.
 9. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies są udostępnione w ustawieniach przeglądarki internetowej oraz w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 10. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na dostępność niektórych funkcji strony Sklepu.

§17 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.