Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Firmy Lech Janas Firma Graf-Fot
Szanowny Kliencie,
ochrona Państwa danych osobowych jest bardzo istotna dla Firmy Lech Janas Firma Graf-Fot. Pragniemy poinformować, że nie tylko spełniamy postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ale również wychodzimy Państwu naprzeciw i informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i przetwarzania, a także o prawach Państwu przysługujących.
Podstawowe informacje
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych. Z kolei administratorem danych osobowych jest każdy kto dokonuje przetwarzania danych osobowych. Przetwarzaniem jest np. przechowywanie, modyfikowanie, przesyłanie, udostępnianie lub ujawnianie danych osobowych.
Firma Lech Janas Firma Graf-Fot jako administrator Państwa danych osobowych.

Firma Lech Janas Firma Graf-Fot jako administrator Państwa danych osobowych
Firma Lech Janas Firma Graf-Fot przetwarza dane osobowe w celu sprawnego świadczenia usług zgodnie z Państwa oczekiwaniami.
W przypadku, gdy wyrażą Państwo na to oddzielną dobrowolną zgodę, Firma Lech Janas Firma Graf-Fot będzie przetwarzać Państwa dane w celu, świadczenia oferowanych usług fryzjerskich oraz realizacji zamówień w sklepie internetowym, jak również przedstawiania informacji o oferowanych przez UC towarach i usługach, w tym promocjach.
Firma Lech Janas Firma Graf-Fot przetwarza Państwa dane osobowe zapewniając ich bezpieczeństwo poprzez użycie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych.
Firma Lech Janas Firma Graf-Fot zapewnia, że Państwa dane osobowe będą podlegały kontroli dostępu wewnątrz Firmy jak również przy przekazywaniu podmiotom trzecim, zgodnie z celami ich przetwarzania.
Pełne dane Firmy Lech Janas Firma Graf-Fot, ul. Reymonta 48 box 5, 97-500 Radomsko, NIP 7721018927 reprezentowana przez Lecha Janasa – Właściciela.

Obowiązywanie polityki prywatności
Dokument ma zastosowanie w sytuacjach, gdy Firma Lech Janas Firma Graf-Fot jest administratorem danych osobowych to jest przetwarza dane osobowe pozyskane od osób fizycznych, w tym od użytkowników oferowanych przez niego usług.
Polityka prywatności obejmuje sytuacje, w których Firma Lech Janas Firma Graf-Fot przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub dane osobowe pozyskane poprzez powierzenie.
W przypadku zawarcia odrębnego porozumienia pomiędzy Firmą Lech Janas Firma Graf-Fot a osobą fizyczną lub powierzającym jej dane (umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), postanowienia zawarte w tym porozumieniu mają pierwszeństwo przed postanowieniami polityki prywatności.
Firma Lech Janas Firma Graf-Fot zapewnia realizację obowiązków informacyjnych odpowiednio zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO.
Cele i podstawy przetwarzania
Firma Lech Janas Firma Graf-Fot przetwarza dane w celu dostawy Państwu usług na najwyższym poziomie, przy minimalnym zakresie przetwarzanych danych osobowych.
W celu świadczenia usług fryzjerskich przetwarzamy następujące dane, które mogą zostać uznane za dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), adresy email i numery telefonów. Dane te są przetwarzane w szczególności, w następujących celach:
– kontaktu Firmy powierzającego w związku z potrzebą wsparcia przy korzystaniu z usług oferowanych przez Firmę.
W celu dokonywania rozliczeń związanych ze świadczeniem usług Firma Lech Janas Firma Graf-Fot przetwarza dane podane przez użytkowników niezbędne do wystawiania i doręczania faktur VAT ewidencjonujących te usługi. Mogą to być w szczególności: imię i nazwisko / firma, miejsce zamieszkania/ adres siedziby, numer NIP, numer rachunku bankowego/ numer karty kredytowej.
Dane związane z dokonywaniem rozliczeń są przetwarzane jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Firmie Lech Janas Firma Graf-Fot, w szczególności wynikającego z ustawy o rachunkowości. Dane te w indywidualnie uzasadnionych przypadkach mogą być przetwarzane również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy Lech Janas Firma Graf-Fot.
Firma Lech Janas Firma Graf-Fot, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, każdorazowo szczegółowo analizuje i równoważy interes Firmy oraz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą. Analizowane są również prawa osoby fizycznej związane z przepisami o ochronie danych osobowych.
W celach marketingowych na podstawie oddzielnej dobrowolnie udzielonej zgody Firma Lech Janas Firma Graf-Fot będzie przetwarzać Państwa dane w celu przedstawiania informacji o oferowanych przez Firmę Lech Janas Firma Graf-Fot towarach i usługach, w tym promocjach na te towary lub usługi.
Dane związane z celem marketingowym są przetwarzane na podstawie wyraźnej i dobrowolnej zgody osoby fizycznej, która jej udzieliła.
Poza danymi, o których mowa powyżej, osoby fizyczne zainteresowane korzystaniem z usług świadczonych przez Firmę Lech Janas Firma Graf-Fot lub nabyciem usług, które podają swoje dane osobowe i kontaktowe, w celu uzyskania informacji o ofercie i świadczonych usługach lub w celu zawarcia umowy, mogą podawać Firmie Lech Janas Firma Graf-Fot swoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email. Kontakt polegający na podaniu danych osobowych poprzez email lub telefonicznie ma formę dobrowolną. Zwracamy się z prośbą o niepodawanie w pierwszych formach kontaktu rozległych danych, w tym danych szczególnych (np. o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku nawiązania kontaktu, w zależności od jego rodzaju, Firma Lech Janas Firma Graf-Fot podejmuje adekwatne działania związane z zapewnieniem zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem.
W przypadku zamiaru powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. przez podmiot zbiorowy (spółkę, fundację, stowarzyszenie) zawierający umowę z Firmą Lech Janas Firma Graf-Fot dotyczących użytkowników usługi (pracowników, członków tego podmiotu), następuje to po uprzednim zawarciu umowy powierzenia przetwarzania. Zwracamy się z prośbą o nieprzekazywanie danych przed zawarciem umowy powierzenia przetwarzania.

Zakres i czas przetwarzania danych osobowych.
Firma Lech Janas Firma Graf-Fot przetwarza minimalną ilość danych osobowych, niezbędną do realizacji celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Firma Lech Janas Firma Graf-Fot przetwarza dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu i wynikający z podstawy prawnej przetwarzania. Przykładowo, w przypadku zaprzestania świadczenia usług przez Firmę Lech Janas Firma Graf-Fot na Państwa rzecz dane związane z realizację tego celu są usuwane. Firma Lech Janas Firma Graf-Fot nie ma możliwości usunięcia Państwa danych, jeżeli są one niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków, np. prowadzenia i archiwizacji ksiąg rachunkowych.
Firma Lech Janas Firma Graf-Fot nigdy nie przetwarza danych osobowych przez okres dłuższy niż wynika to z podstawy prawnej ich przetwarzania. Dlatego też:
– w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy, okres przetwarzania trwa do momentu rozwiązania umowy;
– w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez osobę fizyczną;
– w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
– w przypadku przetwarzania danych osobowych, gdy jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim.
Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w umowie powierzenia przetwarzania zawieramy postanowienia zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych na poziomie, który sami stosujemy. Odbiorcami danych osobowych, w tym na podstawie umów powierzenia, mogą być w szczególności:
– podmioty prowadzące księgi rachunkowe;
– doradcy oraz audytorzy, w tym biznesowi, prawni i finansowi;
– podmioty świadczące usługi hostingowe;
– podwykonawcy;
– firmy windykacyjne.
W przypadku, gdy jesteśmy do tego zobligowani przepisami prawa przekazujemy dane osobowe również organom administracji publicznej, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym.
Przy czym przekazywane są wyłącznie dane w niezbędnym zakresie ustalanym w oparciu o cel przekazania.
Prawa osób fizycznych.
Firma Lech Janas Firma Graf-Fot zapewnia osobom fizycznym realizację ich praw związanych z danymi osobowymi.
Firma Lech Janas Firma Graf-Fot zapewnia prawo, zgodnie z przepisami RODO, do:
– dostępu do danych osobowych;
– zmiany lub uzupełnienia danych osobowych;
– usunięcia danych osobowych;
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
– Przenoszenia danych osobowych;
, które przetwarza jako administrator.
Prawa wykonywa się poprzez doręczenie stosownego żądania na piśmie na adres siedziby Firmy Lech Janas Firma Graf-Fot, ul. Mickiewicza 35, 97-500 Radomsko lub w formie wiadomości email na adres: [email protected]
W związku z faktem, że wykonanie praw, o których mowa powyżej może być, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami uzależnione od spełnienia dodatkowych przesłanek lub w określonych okolicznościach, zachęcamy do kontaktu w formie wiadomości email na adres: [email protected] w celu ustalenia najlepszego sposobu i zakresu wykonania przysługujących Państwu praw, tak aby sprawnie i kompleksowo spełnione zostały cele, które zamierzacie Państwo osiągnąć.
Firma Lech Janas Firma Graf-Fot zastrzega, że w przypadku, gdy wykonanie przez użytkownika prawa do usunięcia danych uniemożliwi świadczenie usługi, którą nabył odpłatnie na czas określony UC może odmówić z uwagi na ich niezbędność do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane albo może zaprzestać świadczenia usługi z winy użytkownika, co nie będzie wpływu na obowiązek do uiszczania wynagrodzenia za usługę.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji również osobiście w siedzibie Firmy Lech Janas Firma Graf-Fot pod wyżej wskazanym adresem lub pod numerem telefonu +48 502304870
Zastrzegamy, że realizacja uprawnień może nastąpić po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie czynności, co również stanowi element ochrony Państwa interesów.
Wszelkie żądania, wnioski, prośby i skargi zostaną rozpoznane i otrzymają Państwo odpowiedź bez zbędnej zwłoki.
Osoby, których dane osobowe przetwarza Firma Lech Janas Firma Graf-Fot, mają również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Obowiązywanie i zmiany
Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 01.12 maja 2023 roku.
Firma Lech Janas Firma Graf-Fot zapewnia regularny przegląd niniejszego dokumentu i jego zmiany, w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa i jak najsprawniejszej realizacji Państwa uprawnień.
Zmiany dokumentu będą odbywały się poprzez zastępowanie dotychczasowej wersji nową wersją dokumentu na stronie www.karniszowe.pl
Dokument stanowi ogólny zarys zasad wprowadzonych przez Firmę Lech Janas Firma Graf-Fot w ramach ochrony danych osobowych.
Dokument został sporządzony w celu zapewnienia transparentności przetwarzania danych przez Firmę Lech Janas Firma Graf-Fot.
Firma Lech Janas Firma Graf-Fot wszelkich dodatkowych informacji udziela przy użyciu wskazanych w dokumencie form kontaktu.